شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
660الزامات عمومي براي شايستگي آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون iso 17025:2017مشاغل اختصاصي8 ساعت1400/09/061400/09/1100:0223:571شروع آزمون
661اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي کشورمشاغل عمومي8 ساعت1400/09/081400/09/1300:0223:571شروع آزمون