شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
318تشريح روش دانه بندي مصالح سنگي با اندازه بزرگ (فيلتر+ راكفيل + ريپ رپ و ...)شغلي6 ساعت1399/05/201399/05/2009:0009:500شروع آزمون